Stadgar

Stadgar för Skattmansöådalens förening

 • 1 Firma

Föreningens företagsnamn (firma) är Skattmansöådalens förening.

 

 • 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att bevara och utveckla Skattmansöådalens hela naturreservat. Syftet är att skapa en attraktiv miljö för olika uteverksamheter med inriktning på barnfamiljer och skolungdom. Tillsammans med kommunen skall Skidbackens drift under säsong säkras. Föreningen följer de krav på säkerhet som är praxis vid liknande offentliga anläggningar.

 

 • 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Enköpings kommun.

 

 • 4 Medlemskap 

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Medlem betalar årligen den beslutade medlemsavgiften.

 

 • 5 Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift som ska beslutas av förenings-stämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

 • 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter, med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Antalet styrelsemedlemmar skall vara ojämnt.

 

 • 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser

 

 • 8 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisors-suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma

 

 • 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 maj till 30 april.

 

 • 10 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandligarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma

 

 • 11 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
 10. Budget
 11. Medlemsavgift
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av två representater för valberedningen samt en suppleant
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

 

 • 12 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma sker via anslag och annons i lokala tidningar.

Kallelse görs tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. 

Vissa meddelanden till medlemmarna kan även ske med post.

Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna genom brev om detta.

 

 • 15 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reserv-fonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller investeras i föreningen.

 

 • 16 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar skänkas till annan ungdomsverksamhet på landsbygden