Årsmöte måndag 29 juni 2020 kl 18.00

Härmed kallas medlemmar i Skattmansöådalens förening till årsmöte kl 18.00 måndag den 29 juni.

Med anledning av Covid-19 är årsmötet i år både senare och något annorlunda än tidigare år.

Årsmötet kommer hållas utomhus utanför värmestugan för att minska smittspridning. Föreningen bjuder på fika.

Anmälan till årsmötet sker till Caroline Magnusson (073-813 69 31). Det går även bra att höra av sig för frågor eller synpunkter som du önskar tas upp på årsmötet, även om du själv inte har möjlighet att komma.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
 11. Budget
 12. Medlemsavgift
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 15. Val av två representater för valberedningen samt en suppleant
 16. Föredragning av styrelsens förslag till nya stadgar
 17. Beslut med anledning av styrelsens förslag till nya stadgar
 18. Mötet avslutas